advies business development

« Vorige 10  Volgende 10 » 
21.Menaga
 
since its founding in 2011, menaga manufactures, processes and distributes high quality steel components for the maritime industry. with a strong focus on lean production of cfd optimized rudders, nozzles and thruster tunnels. menaga has a certified quality management system. by using this standard they will ensure that their customers get consistent and high quality products and services. the organization works according the lean manufacturing philosophy. this means a minimum of machining steps which automatically results in higher efficiency in the production chain. for the developments of its activities menaga has facilities of over 2000 m2. this means that the full production takes place at one location. therefore they can guarantee flexibility and customer oriented services. discover more about menaga, or contact us directly for more information.
22.Bewust vergroenen in de binnenvaart
 
door: jeroen berger, 14 april 2015 (laatst geüpdatet: 9 augustus 2017)  bewust vergroenen in de binnenvaart. de meeste binnenvaartondernemers zijn zich er terdege van bewust dat de maatschappij, de overheid en klanten het steeds meer verlangen. hoewel het bewust vergroenen steeds meer wordt omarmd, zijn er nog steeds veel vragen vanuit de sector. aan welke eisen moet een schip voldoen, voor nu en in de nabije toekomst? en als u besluit uw bedrijfsvoering bewust te vergroenen, wat is dan de business case? bewust vergroenen in de binnenvaart, waarom eigenlijk? het doel van een bewust groene binnenvaart is dat het milieu en de economie hand in hand kunnen gaan. de emissies worden een steeds belangrijkere economische factor en ook steeds meer opdrachtgevers vragen om milieuvriendelijker vervoer. het bewust vergroenen geldt hierbij niet alleen voor de binnenvaart, maar voor de gehele transportketen. hierdoor is er een sterke behoefte ontstaan aan overzicht van de emissieproblematiek en over de oplossingen. regelgeving het uitgangspunt van regelgeving voor de binnenvaart is het realiseren van een schone binnenvaartvloot. dit betekent bewust vergroenen in de zin van minder emissies en het verlagen van het brandstofverbruik. doordat de dieselmotor de meest gebruikte aandrijving is voor de binnenvaart, gelden er voor motoren van binnenvaartschepen in rijnoeverlanden steeds strengere milieueisen. richten wij ons op de europese binnenvaart, dan moeten vanaf 1 januari 2019 nieuw aangeschafte motoren voor binnenvaartschepen voldoen aan de europese emissierichtlijn non-road mobile machinery (nrmm) stage v. toekomstige regelgeving op zaterdag 12 december 2015 stemden tijdens de vn-klimaatconferentie van parijs 2015 de bijna 200 deelnemers in met een nieuw bindend klimaatakkoord. daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. co2 is hierbij het meest belangrijke broeikasgas. hoewel de scheepvaart buiten het vn-klimaatakkoord valt, is deze sector een grote co2-vervuiler. volgens de roadmap van het directoraat-generaal mobiliteit en vervoer van de europese commissie (dg move ) gepubliceerd op 7 april 2016, streeft de eu naar een co2-reductie van ten minste 30% (vergeleken met 2005) in 2030 voor de binnenvaartvloot. verwacht wordt dat er op termijn voor de binnenvaart ook wet- en regelgeving aankomt om de co2-voetafdruk te verkleinen. durf vooruit te denken over het algemeen is dwingende (nieuwe) regelgeving de motor achter het bewust vergroenen. u kunt wachten tot het laatste moment dat de wet- en regelgeving ingaat, maar u kunt er ook voor kiezen om vooruit te denken. om in 2030 aan de europese milieudoelstellingen te kunnen voldoen, kunt u in plaats van afwachten er bijvoorbeeld ook voor kiezen om stapsgewijs te gaan verduurzamen om de daarmee gepaarde kosten uit te smeren over meerdere jaren. welke technieken zijn er beschikbaar? hoewel motorfabrikanten als volvo, man, wärtsilä, caterpillar en scania over zeer schone dieselmotoren beschikken, dienen er zich ook alternatieven aan voor dieselaandrijving. denk bijvoorbeeld aan aardgas, biobrandstoffen, dieselelektrische voortstuwing (hybride) en de brandstofcel waarbij waterstof wordt gebruikt als brandstof. hoewel lng door velen wordt gezien als dé brandstof voor de toekomst, lijkt gtl een goed alternatief te zijn voor de binnenvaart. maar ook een upgrade met nabehandelingstechnieken als een scr katalysator en roetfilter, een warmteterugwininstallatie of een alternatieve oplossing met water-in-brandstof emulsie kan ervoor zorgen dat een binnenvaartonderneming zijn milieubelasting verlaagt en dus vergroent. daarnaast kunt u door uw hybride, elektrisch of diesel aangedreven voortstuwingsconcept te verbeteren, brandstof besparen en tegelijk uw co2-voetafdruk verkleinen. met behulp van computational fluid dynamics (cfd) rekentechnieken kan de hydrodynamische prestatie van uw binnenvaartschip worden geanalyseerd om te zien waar rendementsverbeteringen mogelijk zijn. hiermee kunt u onder andere de rompvorm (voor- en achterschip) en appendages (scheepsschroef, scheepsroer en eventueel een straalbuis) optimaliseren. wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd? wij stelden onszelf de vraag: wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd? om op het antwoord te komen op deze vraag, zijn wij in gesprek gegaan met verschillende binnenvaartondernemers. en wat blijkt: een binnenvaartondernemer met een groener schip die opzoek is naar lading, krijgt in veel gevallen voorrang bij zijn klanten (opdrachtgevers). daardoor kan hij zijn jaarlijkse bezettingsgraad optimaliseren en dus meer inkomsten genereren. bent u van plan om, op korte of lange termijn, uw binnenvaartschip te gaan verduurzamen? wij van berger maritiem adviseren u graag bij het maken van de juiste duurzame beslissing. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
23.Greening the inland waterway transport
 
by: jeroen berger, august 8, 2017 greening the inland waterway transport. most of the entrepreneurs in the inland waterway transport sector are aware of the fact that the society, government and customers are demanding it more and more. although greening the inland waterway transport is being increasingly embraced, there are still questions from the market. what are the requirements of an inland waterway vessel now and for the future? and if you decide to greening your business, what could be the business case? greening the inland waterway transport, why exactly? the purpose of greening the inland waterway transport sector is that the environment and the economy could go hand-in-hand. the emissions will be an increasingly important economic factor and more and more contracting authorities will ask for environmentally friendly transport. this applies not only for the inland waterway transport, but for the whole transport chain. as a result of this, there is a strong need arises to an overview of the emission problems and possible solutions. regulation the starting point for regulation of the inland waterway transport is realizing a clean inland waterway fleet. this means reducing the emissions and fuel consumption. because the diesel engine is the most widely used engine for the inland waterway transport, there are more environmental regulations for this type of engines. if we are focusing on the european inland waterway transport sector, the non-road mobile machinery (nrmm) stage v standards are effective from 2019 for new engines. future regulation at the paris climate conference (cop21) in december 2015, almost 200 countries adopted a new binding global climate deal. in the so-called paris agreement they have agreed a long-term goal of keeping the increase in global average temperature to well below 2°c above pre-industrial levels by reducing the greenhouse gases. the aim is to limit the increase to 1.5°c. carbon dioxide (co2) is hereby the most important greenhouse gas. although the shipping sector is not included in the paris agreement, this sector is a major emitter of co2. according to the roadmap from the european commission’s directorate general for mobility and transport (dg move ), published on 7 april 2016, the eu aims to reduce the co2 emissions to 30% (compared to 2005) for the inland waterway transport sector by 2030. it is expected that there will come regulation for the inland waterway transport sector to reduce the carbon footprint too. try forward thinking in general, binding (new) legislation is the driver of greening the business. you can wait until the regulation will enter, but you can also choose for forward thinking. to meet the european environmental objectives in 2030, for example you can choose for the step-by-step approach, where you invest yearly in green technologies to spread your costs, instead of waiting until the regulation will enter. which techniques are available? although engine manufacturers like volvo, man, wärtsilä, caterpillar and scania are developing more clean diesel engines, there are green alternatives available. good examples include liquefied natural gas (lng), biofuels, diesel electric driven (hybrid) and a fuel cell where hydrogen is used as fuel. although lng will be seen as the fuel of the future, gtl looks like a good alternative for the inland waterway transport. but also diesel engine after treatment techniques like a scr catalyst and a diesel particulate filter (dpf), a waste heat recovery system and water-in-oil emulsion can be seen as good alternatives. besides that, you can optimize your hybrid, electric or diesel driven propulsion concept, to reduce your fuel costs and carbon footprint. by using computational fluid dynamics (cfd) techniques, you are able to analyze the hydrodynamic performance for optimizing your inland waterway vessel. good examples of areas which can be improved, are: the hull form (fore and aft part of the ship) and appendages (ship propeller, ship rudder and a possible nozzle). will you have a better charter preference with a green inland waterway vessel? we have asked ourselves the question whether a green inland waterway vessel will lead to a better charter preference. to answer the question, we went into meeting with various inland waterway entrepreneurs. based on these conversations, we see that having a clean inland waterway vessel could give you a charter preference in many cases. because of this, you are able to optimize your annual occupancy rate for generating more revenues. do you think of greening your inland waterway vessel too? we will be pleased to advice you. read more on our blog page your information will be kept confidential. see our privacy policy for more information.
24.Computational fluid dynamics
 
together with vicusdt, we are specialized in computational fluid dynamics (cfd) for almost any kind of ship in the maritime industry. we use our advanced computational fluid dynamics (cfd) software simulation tool for a wide variety of applications: from consultancy in an early ship design stage to high-end calculations in order to accurately determine the ship’s performance. our cfd tool is suitable for all maritime sectors including shipping, shipbuilding, offshore, inland waterways, dredging, fishing and yachting. for new builds and existing vessels. why you should use computational fluid dynamics (cfd)? using computational fluid dynamics (cfd) is the first step in developing a state-of-the-art hydrodynamic ship design and optimizing the ship’s energy efficiency. with our advanced computational fluid dynamics (cfd) software, specially developed for the maritime industry, we are able to solve many ship design questions, to provide many full-scale predictions, and to indicate physical effects that in the past could just be crudely approximated. ship hull forms optimization with computational fluid dynamics (cfd) our advanced computational fluid dynamics (cfd) optimization tool compares the calm-water drags of a series of hull forms and to define ‘optimized’ monohull ships for which the total (friction + wave) calm-water drag is minimized. by using this method, you will receive a state-of-the-art hydrodynamic ship hull form, specifically for your type of vessel. with our cfd simulation tool, we are able to improve the hull form design for minimum ship resistance in the different ship operational conditions. we have a multi-objective optimization methodology, which will guarantee the performance of your hull for every sea state. the optimization covers not only the bow but also the ship aft body ensuring a good wake field. bulbous bow optimization with computational fluid dynamics (cfd) nowadays bulbous bows are an integrated part of many ship designs. the hydrodynamic effect of the bulbous bow is based on the change of flow distribution around the bow, creating waves that interfere with the waves created by the hull, while also improving the flow around the bow. a properly designed bulb affects nearly all the hydrodynamic properties of the ship. the advanced cfd software is able to carry out bulb optimization to modify the bulbous shape. appendages optimization with computational fluid dynamics (cfd) any unavoidable appendages, such as ship rudders or propellers, must be carefully designed and optimized in order to keep interference with the flow to a minimum. to support the ... of optimized appendages, we work with the latest computational fluid dynamics (cfd) techniques, which reflect the current state of the art in science and technology. trim optimization with computational fluid dynamics (cfd) merchant vessels can achieve significant savings with the correct trim for each displacement and speed. but your crew must know beforehand how to load the ship depending on the expected speed and loading condition, in order to minimize ballast loading. with our computational fluid dynamics (cfd) program, we are able to carry out routine trim optimization cfd calculations for any type of ship. maneuvering and dynamic positioning simulator vicusdt has developed his own maneuvering and dynamic positioning simulator to carry out a dp capability plot, specifically for your type of vessel. this simulation tool will be continuously upgraded with new data from computational fluid dynamics, towing tank and sea trials. get in touch with us the advanced computational fluid dynamics (cfd) simulation tool of vicusdt is suitable for general cargo ships, bulk carriers, container ships, auto carriers, tankers, fishing vessels, oil industry vessels, passenger ships, ferryboats, tow and tug boats, barges and specialized ships. should you have any questions about our computational fluid dynamics services, feel free to contact us. is this service not the right one? discover more about vicusdt or let us help to find the right service for you. schedule an appointment | get in touch with us
25.IHM Inventory Hazardous Materials service
 
als een schip het einde van zijn economische levensduur heeft bereikt, zal het schip gesloopt en gerecycled moeten worden. het recyclen van schepen vormt echter een grote uitdaging op zowel maatschappelijk als milieugebied. veel schepen die ontmanteld moeten worden, worden namelijk nog naar zogenaamde sloopstranden gebracht, wat in de praktijk vaak een gevaarlijke en milieubelastende klus is door de gevaarlijke materialen die in het schip en de uitrusting daarvan zijn verwerkt. door middel van wet- en regelgeving probeert onder andere de europese unie (eu) de vele problemen rondom het recyclen van schepen aan te pakken. wet- en regelgeving op het gebied van scheepsrecycling de in 2013 aangenomen scheeps recycling verordening (nr. 1257/2013 ) van de europese unie (eu) zal scheepseigenaren en rederijen met schepen van 500 gt of meer, die met hun schip een vlag van een lidstaat van de eu voeren, verplicht gaan stellen om een up-to-date inventaris van gevaarlijke materialen te hebben, gedurende de hele levenscyclus van het schip. in het engels wordt dit ook wel een inventory of hazardous materials (ihm) genoemd. in deze verordening is verder opgenomen dat een schip in de nabije toekomst uitsluitend mag worden ontmanteld bij een scheepsrecyclinginrichting die op de europese lijst van goedgekeurde inrichtingen staat vermeld. ook dient een scheepseigenaar voorafgaand aan de recycling van het schip in het bezit te zijn van een 'geschikt voor recycling'-certificaat. voor europese nieuwbouwschepen gaat de scheeps recycling verordening op zijn laatst in per 31 december 2018 en geldt deze vanaf 31 december 2020 ook voor europese bestaande schepen en schepen die de vlag van een derde land voeren en een haven of ankerplaats aandoen van een eu-lidstaat. zie ook figuur 1. figuur 1: tijdlijn wanneer de eu wet- en regelgeving op gebied van ihm ingaat wat houdt een inventory of hazardous materials (ihm) precies in? onder gevaarlijk materiaal wordt elk materiaal of elke substantie bedoeld, die mogelijk gevaarlijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en/of het milieu. met betrekking tot de inventory of hazardous materials (ihm) zijn er in de scheeps recycling verordening van de europese unie (eu), regels opgesteld voor nieuwe en bestaande schepen van 500 gt en meer. voorbeelden van gevaarlijke materialen die geïnventariseerd moeten worden, zijn: asbest, ozonafbrekende stoffen, pcb’s, pfos’s, aangroeiwerende verbindingen en verfsystemen, cadmium en cadmiumverbindingen, zeswaardig chroom en zeswaardigchroomverbindingen, lood en loodverbindingen, kwik en kwikverbindingen, pbb’s, pbde’s, polychloornaftalenen (meer dan drie chlooratomen), radioactieve stoffen, bepaalde gechloreerde paraffinen met een korte keten (alkanen, c10-c13, chloor) en een broomhoudende brandvertrager (hbcdd). wat zouden wij voor u kunnen betekenen? voor het maken van een inventaris van gevaarlijke materialen, is het opstellen van een eenvoudige inventarisatielijst niet voldoende. zo dient er niet alleen contact te worden opgenomen met uw leveranciers, maar vaak ook met de toeleveranciers van die leveranciers. daarnaast dient er voor een bestaand schip omme nabij de 200 monsters te worden genomen. deze zullen dan vervolgens moeten worden opgestuurd naar het lab voor inspectie. wat de inventory of hazardous materials (ihm) betreft, heeft onze partner metizoft een one-stop-shop-concept ontwikkeld. naast het uitvoeren van een inventaris van gevaarlijke materialen, kunnen zij u namelijk ook helpen met het bijhouden van de ihm gedurende de hele levenscyclus van het schip. vanaf 2006 hebben zij een database opgebouwd met een uitgebreide lijst van leveranciers met de daarbij gebruikte componenten en materialen. alle door dnv gl op persoon gecertificeerde hazmat experts zorgen ervoor dat de inventaris van de gevaarlijke materialen te allen tijde up-to-date is en kunnen uw organisatie vakkundig adviseren en begeleiden bij de verkrijgbaarheid van het “geschikt voor recycling”-certificaat, voorheen het “groene paspoort” genoemd. lees meer over het bijhouden van de inventory of hazardous materials ... case een noorse rederij met een vloot van in totaal 55 offshore support schepen is met de inventory of hazardous materials (ihm) service voorbereid op toekomstige milieueisen. hiermee kan de rederij voldoen aan de dnv gl clean design notatie. deze milieuklasse stelt het hebben van een continu bijgewerkte inventaris van gevaarlijke materialen verplicht aan boord van de vaartuigen. bekijk de ihm offshore support schip ... case onze rol houdt niet op bij een inventory of hazardous materials (ihm) een inventaris van gevaarlijke materialen kan ertoe leiden dat er materialen of substanties aan boord van het schip worden aangetroffen waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. wat nu? wij kunnen u ontzorgen van a tot z. wij spreken de maritieme taal en kunnen u van een inventory of hazardous materials (ihm) tot en met een eventuele verwijdering van gevaarlijke materialen (zoals asbest) begeleiden en adviseren. wij helpen u graag verder veel rederijen en scheepseigenaren zijn nog niet bekend met de verwachte wet- en regelgeving op gebied van scheepsrecycling. tijdig hierop inspelen is voor u van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend ...? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met ... cases. over berger maritiem | neem contact op
26.Discover more about our service
 
service is one thing. but to actually set off into the unknown by doing things smarter requires courage and a true pioneering spirit. at berger maritiem we want to make the difference at every step in the service process. we are not only keen on service that is related to propulsion components. helping shipowners and shipyards with the right support is encouraged and rewarded across the entire organization. service by doing things smarter the maritime industry is driven by a growing demand for efficiency. operating costs have been taken under the magnifying glass to find efficiency improvements. at the same time, technical solutions have become more sophisticated and more complex. shipowners and shipyards need to comply with more stringent regulations when it comes to emissions and energy efficiency. therefore servicing your propulsion components demands highly developed skills, experience and special tools. we are able to provide you with a state-of-the-art service. our philosophy is that no parts should be changed before there are indicators of reduced performance or an upcoming failure. berger maritiem’s maintenance service is optimized for reduced risks, downtime and costs and fit with the customer’s ... objectives. service in a broad range of disciplines berger maritiem has the right in-house experience and solid relations with expert partners to be able to provide our services in the following disciplines: mechanical equipment, hydrodynamics and electrical instruments and controls. at berger maritiem we offer a variety of services to support not only your propulsion components, but your ...es as well. we have a strong emphasis on emission reduction and fuel saving practices and techniques to comply with the (new) emission regulations enabling our clients to be future proof. parts and the right technical support original equipment manufacturer (oem) quality parts are critical for making sure that your propulsion components work without problems - day in and day out - and that they deliver optimum performance throughout its entire lifecycle. at berger maritiem, we can provide you with the latest and best oem parts related to your propulsion components. in case there is a problem that may arise, we will help you to evaluate the issue(s) and give you guidance and support to bring your vessel back into operation as quickly as possible. berger maritiem is able to provide you with a fast and a professional evaluation of the possible damage of your propulsion components for giving you the right advice. with 24/7 technical support, we are here to help you wherever your vessel is at berth in europe. training services we believe that experienced and trained crew is key asset. therefore we offer our customers a range of tailer-made training courses to understand the products the best. our training solutions covers all aspects of management, operation, maintenance, safety issues and performance. schedule an appointment | get in touch with us
27.Waste heat recovery system
 
about half of the energy out of the fuel will be lost as waste heat through the exhaust pipe and cooling water. to increase the energy efficiency of your vessel, we have been specializing in the utilisation of waste heat. for example, the waste heat which disappears through the exhaust pipe and cooling water from your installed internal combustion engines, can be partly recovered and being converted into electricity or mechanical energy. waste heat recovery from your installed internal combustion engines the increasing urgency in co2-emission reduction, ship operating costs reduction and the newly adapted imo eedi rules, calls for measures that ensure optimal utilisation of the fuel used for engines on board ships. main engine exhaust gas energy is by far the most attractive among the waste heat sources of a ship, because of the magnitude heat flow and high temperature. it is possible to generate a mechanical or electrical output of the engine power by utilising the exhaust gas and cooling water energy losses by using a waste heat recovery system. we are talking about the efficiency pack from our german partner orcan energy ag. this waste heat recovery system produces electrical or mechanical energy (to support the powertrain) by using the waste heat from the exhaust gas and cooling water, but also from residual steam or thermal oil. by using this technology you can yearly reduce your carbon footprint (till 300 tonnes of co2), save on your fuel costs (6-9%) and improve the energy efficiency design index (eedi) or energy efficiency operational indicator (eeoi) from your ship energy efficiency management plan (seemp). the efficiency pack is modified for vessels with an installed total engine power of about 500 kw to 5 mw (and more). because of the modularity of the system, more packs can be combined for larger waste heat sources. the maximum output per efficiency pack is 100 kw, but if you combine it with more units (operating as a single entity) you could have access to 500 kw. the efficiency pack is designed for all maritime sectors including seagoing market, short sea shipping, offshore, inland waterway, navy, fast ferries, dredging, fishing and yachting. learn more about the efficiency pack from orcan energy ag green award inland waterway are you in possession of one or more inland waterway vessels? then we will inform you about the following. in 2011, the green award certificate for inland shipping is launched. certification is voluntary and provides several advantages and incentives, for example improvement of the company’s image and discounts on harbour duties. across the world, ships and shipping companies are certified by the green award for their quality, safety and environmental performance. green award has its own set of requirements that go well beyond the statutory requirements. only inland waterway vessels that meet the requirements of green award are eligible for the green award certificate. for example, you will get a lot of rewarding points if you have installed a scr catalyst or diesel particulate filter (dpf) on board. also for the efficiency pack rewarding points can be granted. the waste heat recovery system can be added to the “additional list” of requirements. learn more about the green award inland waterway rental model there is also the possible to rent the waste heat recovery system (efficiency pack) from orcan energy. in this way, you don’t need to invest and don’t have to deal with payback periods, but you’ll get the benefits of a static rent that is lower than the saving on fuel costs. this creates a positive cash flow from day one and at the same time you can contribute to a more sustainable future. energy investment allowance (eia) we would like to bring the energy investment allowance (eia) to your attention. by investing in a waste heat recovery system based on the organic rankine cycle (orc), you can invest in waste heat recovery under favourable fiscal conditions. on average the eia gives you a 13.5% tax advantage for 2018. learn more about the eia for orc based waste heat recovery system complete exhaust gas system together with our german partner fischer abgastechnik we bring the waste heat recovery system (efficiency pack) from orcan energy to the next level. because of the collaboration between both companies, we are able to deliver an exhaust gas system where all different systems fit together seamlessly and are integrated with one another. thanks to the excellent compatibility between the characteristics and integration of fischer’s scr catalyst and diesel particulate filter (dpf), exhaust silencer, spark arrester, suspension elements, heat exchanger and orcan’s waste heat recovery system (efficiency pack), we are able to advise you a silent (45 db(a)), clean (imo tier iii and eu stage v ready) and fuel saving (6-9%) exhaust gas system based on your wishes and requirements. service berger maritiem has solid relations with expert partners to be able to provide you with a fast and professional service for your waste heat recovery system. with 24/7 technical support, we are here to help you wherever your vessel is at berth in europe. get in touch with us do you have a question or do you want expert advice? feel free to contact us or have a look at our blog page and page with ... cases. about berger maritiem | get in touch with us
28.Restwarmtegenerator
 
een toenemende urgentie voor co2-reductie (onder andere door de green deal binnenvaart, zeevaart en havens), een vermindering van de operationele kosten van het schip en de onlangs aangepaste imo eedi-regels, kunnen u als scheepseigenaar of reder aanzetten tot het nadenken over maatregelen voor een optimale benutting van de brandstof gebruikt door de motoren aan boord van uw schip. meer dan de helft van de energie uit de brandstof gaat via de uitlaat en het koelwater verloren als restwarmte. om de energie-efficiëntie van uw schip te kunnen verhogen, hebben wij ons gespecialiseerd in het benutten van deze verloren gaande energie. benutting van restwarmte vanwege de hoge warmte-inhoud en temperatuur is warmteterugwinning via de uitlaatgassen van uw geïnstalleerde motoren een ideale manier om meer energie uit de toegevoerde brandstof te genereren. er is al een restwarmtegenerator op de markt, die deze energie eenvoudig om kan zetten in mechanische of elektrische energie of waarbij u de warmte kunt benutten om bijvoorbeeld direct de warmtebehoefte voor verwarming of tapwater af te dekken. wij hebben het hier over de efficiency pack (restwarmtegenerator) van onze duitse partner orcan energy ag. deze installatie kan de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, maar ook reststoom of thermische olie benutten en omzetten in elektrische of mechanische energie. hiermee kunt u aantoonbaar uw co2-voetafdruk gaan verkleinen, gaan besparen op uw brandstofkosten (6-9%) en uw energy efficiency design index (eedi) of energy efficiency operational indicator (eeoi) als onderdeel van het ship energy efficiency management plan (seemp) gaan verbeteren. de maritieme versie van de efficiency pack is geschikt gemaakt voor schepen met een totaal geïnstalleerd motorvermogen van circa 500 kw tot 5 mw (en meer). want hoewel de maximale output al 100 kw netto per efficiency pack is, kan er door de modulariteit van het systeem voor grotere restwarmtebronnen meerdere packs worden gecombineerd. opererend als een eenheid kunnen deze bij elkaar tot zo’n 500 kw terugleveren. de restwarmtegenerator is onder andere ontwikkeld voor schepen in de volgende sectoren: zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw. lees meer over de efficiency pack van orcan energy ag green award binnenvaart bent u in het bezit van één of meerdere binnenvaartschepen? dan informeren wij u graag over het volgende. per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd green award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. het doel van het green award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. naast een verbetering van het imago kan een green award zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een gunstige financiering bij uw bank. het green award voor de binnenvaart werkt volgens een puntensysteem. bekend is dat u met het installeren van een scr katalysator en roetfilter al snel veel punten kunt behalen, om in aanmerking te kunnen komen voor een green award voor uw binnenvaartschip. voor de efficiency pack kunnen er ook punten worden toegekend. de restwarmtegenerator kan worden gezet op de zogeheten vrije lijst van het green award programma van eisen. lees meer over het green award voor de binnenvaart energie-investeringsaftrek een fiscale regeling die wij graag bij u onder de aandacht brengen, is de energie-investeringsaftrek (eia). doordat de restwarmtegenerator van orcan energy is gebaseerd op het organische rankinecyclus (orc)-principe kunt u fiscaal voordeel behalen. zo kan de eia in 2020 u gemiddeld 11 procent voordeel opleveren. dit is mede afhankelijk van uw rechtsvorm. bijvoorbeeld of u een vennootschap onder firma (vof) of besloten vennootschap (bv) heeft. lees meer over de eia voor orc gebaseerde restwarmtegenerator in de praktijk onlangs hebben de belgische baggeraar deme en de taiwanese scheepsbouwer csbc het startsein gegeven voor de bouw van een installatieschip voor de offshore windenergie in taiwan. met 4.000 ton aan kraancapaciteit en dp3-capaciteit, kan de ‘green jade’ multimegawatt-turbines, jackets en onderdelen van de volgende generatie in één keer transporteren. eén van de ontwerpcriteria was een vermindering van de co2-emissies. waar normaal via de pijp meer dan de helft van de energie verloren gaat als restwarmte, halen nu de 8 efficiency packs van onze partner orcan energy 100% groene stroom uit de restwarmte van de motoren. van de in totaal 4 dual fuel-motoren die worden geplaatst, wordt elk uitgerust met 2 efficiency packs. wanneer alle motoren draaien, halen de systemen bij elkaar ruim 500 kw (netto) aan elektrisch vermogen terug uit de restwarmte. lees meer over het nieuwe windmolen-installatieschip van deme een ander voorbeeld is de toepassing voor de twee nieuwe lng-veerboten ‘willem barentz’ en ‘willem de vlamingh’ van rederij doeksen. dit zijn de allereerste single fuel lng-veerboten in nederland en de allereerste schepen ter wereld, waarbij single fuel lng-motoren rechtstreeks een vaste schroef aandrijven. voor beide ferries zal de restwarmte van de hoofd- en hulpmotor worden benut en omgezet in elektrische energie (stroom) om de batterijen mee op te laden. het systeem dekt daarmee de volledige energievraag voor de boegschroefinstallatie voor het aan- en afmeren. op 3 juli 2020 is de ‘willem barentz’ officieel in gebruik genomen op de veerdienst naar terschelling. het zusterschip ‘willem de vlamingh’ volgt later dit jaar. lees meer over de nieuwe lng-veerboten van rederij doeksen nox- en pm-reductie samen met onze duitse partner fischer abgastechnik tillen wij de efficiency pack van orcan energy naar een hoger plan. zo zijn wij samen met hen in staat om u een uitlaatgassensysteem te adviseren waarbij u niet alleen uw co2-voetafdruk omlaag brengt, maar ook de uitstoot van stikstofoxiden (nox) en fijnstof (pm) significant reduceert. waar de scr-katalysator de nox-uitstoot tot 98% reduceert en waarmee u de imo tier iii-emissie-eis haalt, kunt u met het roetfilter tot 99% fijnstof reduceren. combineert u beide systemen, dan kunt u de eu stage-v-uitstootnormen halen. doordat fischer en orcan ook partners zijn van elkaar, zal er een optimale afstemming en integratie plaatsvinden van de scr katalysator, het roetfilter, de uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en de efficiency pack. de maranta-maranta 2 van géke en riemer kingma is hier een goed voorbeeld van. van dit koppelverband is de machinekamer rigoureus verbouwd en voorzien van de meest nieuwe technieken. neem met de maranta-maranta 2 een kijkje in de praktijk service met de service van berger maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde servicespecialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw restwarmtegenerator, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen. expertise het delen van kennis is voor ons niet alleen een manier om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw persoonlijke visie op dit en andere thema’s. ook de feedback die wij hierop krijgen, zorgt ervoor dat wij steeds slimmere en meer geschikte duurzame oplossingen kunnen bieden. bekijk onze blogpagina om meer kennis op te doen en lees onze ... cases voor praktijkvoorbeelden. over berger maritiem | contact opnemen
29.Contact
 
get in touch with us and we will be pleased to assist you. berger maritiem sales & service v.o.f. steur 50, 3344 jj hendrik-ido-ambacht (the netherlands) located near rotterdam (google maps). info@bergermaritiem.nl or use our contact form we try to answer your question as soon as possible. office +31 78 641 4525 from monday to friday between 9:00 and 17:00. service +31 78 641 4525 24 hours a day, 7 days a week. expertise view our blog page (coming soon) and ... cases follow us on linkedin and youtube. billing information delivery terms policies about berger maritiem
30.Contact
 
heeft u een vraag of wilt u ..., neem gerust contact met ons op. berger maritiem sales & service v.o.f. steur 50, 3344 jj hendrik-ido-ambacht (nederland) gevestigd dichtbij rotterdam (google maps). info@bergermaritiem.nl of via het contactformulier wij proberen uw vraag snel te beantwoorden. kantoor +31 78 641 4525 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. service +31 78 641 4525 24 uur per dag, 7 dagen in de week. expertise bekijk onze blogpagina en pagina met ... cases volg ons op linkedin en youtube. facturatiegegevens leveringsvoorwaarden beleidsregels over berger maritiem
« Vorige 10  Volgende 10 »